Onze privacypolicy

SANKÉ cvba GDPR privacy policy

Sanké cvba neemt uw privacy en uw rechten bij gegevensverwerking ernstig.

Deze privacyverklaring heeft als doel u te informeren over hoe Sanké uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt, zowel algemeen als wanneer u de website bezoekt. De gegevensverwerking gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en alle andere toepasselijke wetgeving in verband met privacy en gegevensbescherming.

1) WIE IS VERANTWOORDELIJK

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is Sanké cvba, Frankrijklei 45 te 2000 Antwerpen (hierna “Sanké” of “wij”).
Indien u vragen heeft in verband met uw rechten, vragen wij u de klantendienst te contacteren via info@sanke.be.

2) VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN PERSOONGEGEVENS

Onder “persoonsgegevens” begrijpen wij alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke persoon (‘de betrokkene’). Onder “verwerking” begrijpen wij een bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Sanké cvba heeft geen centraal databeheer of toegankelijk netwerk waar de persoonlijke gegevens van klanten van de kapsalons die onder de naam “Sanké Hairdressers” handel drijven worden bijgehouden. Ieder individueel kapsalon heeft een individueel databeheer en dataopslag.

Bij Sanké zorgen we ervoor dat uw persoonsgegevens verwerkt worden op een adequate, relevante manier en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is in overeenstemming met de wet. Persoonsgegevens die Sanké doorgaans over u verzamelt, zijn:

 • Klantgegevens zoals naam, voornaam, geboortedatum, geslacht, leeftijd...;
 • Contactgegevens zoals adres, e-mailadres, telefoonnummer, enz.;
 • Transactiegegevens van aankopen in de kapsalons
 • Informatie over uw kapsalonbezoeken zoals de historiek van uw aankopen en diensten, formules van kleur of permanentbehandelingen of aanverwante diensten,
 • Gegevens met betrekking tot klachten, vragen en opmerkingen.

Wij verzamelen en verwerken geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens tenzij wij hiervoor uw expliciete toestemming hebben gekregen of daartoe verplicht worden door een wettelijke bepaling. Zo kunnen we gegevens over allergische reacties verwerken indien u deze met ons deelt, bvb. indien u een vraag stelt aan onze klantendienst of kapsalonmedewerker omtrent de samenstelling van onze producten die eventuele allergische reacties zouden kunnen veroorzaken . Wij houden deze gegevens enkel bij om uw vraag te kunnen beantwoorden en als bewijs van het antwoord dat wij u gegeven hebben.

3) GEBRUIKSDOELEINDEN

Sanké verzamelt en gebruikt persoonsgegevens enkel voor specifieke, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en zal gegevens dus niet verder gebruiken op een met die doeleinden onverenigbare wijze.

Wij gebruiken de ingezamelde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om uw vragen te beantwoorden, wanneer u ons vragen stelt via onze website, social media of via e-mail.
 • Om u de nieuwsbrieven te sturen waarvoor u zich heeft ingeschreven of uw deelname aan bepaalde commerciële acties of wedstrijden op te volgen.
 • Om u commerciële en/of promotionele informatie te kunnen bezorgen per telefoon of per e-mail (of via elk ander communicatiemiddel waarvoor de wet ons verplicht uw toestemming te verkrijgen)

In de hierboven vermelde gevallen verwerken wij uw gegevens op basis van uw toestemming. U heeft het recht om uw toestemming op elk ogenblik te herroepen.

 • Voor de opvolging van uw bestelling, het algemene klantenbeheer, dienst na verkoop en invordering
 • Voor boekhoudkundige doeleinden
 • Voor de bestrijding van eventuele fraude en misbruiken en het beheer van geschillen en juridische procedures, met inbegrip van overdracht van schuldvordering

In de hierboven vermelde gevallen verwerken wij uw gegevens met het oog op het afsluiten of het uitvoeren van een contract met u of wettelijke verplichtingen.

4) MET WIE WORDEN DEZE PERSOONSGEGEVENS GEDEELD

 • Marketing- en promotiebureaus die ons helpen effectieve reclamecampagnes en acties te creëren, of die het beheer van onze sociale media pagina’s opvolgen;
 • IT-leveranciers van systemen en applicaties die in onze winkels draaien;
 • Web analytic tools, zoals Survey Monkey, Google Analytics of dergelijke;

Wij verzekeren dat derde partijen enkel toegang hebben tot uw persoonsgegevens in zoverre dat dit nodig is om hun taken uit te voeren en dat ze zich ertoe verbonden hebben de gegevens op een veilige en confidentiële manier te verwerken en ze uitsluitend te verwerken in overeenstemming met onze instructies.

Verplichte doorgiftes:

In bepaalde gevallen zijn wij verplicht om persoonsgegevens over u door te geven.

Dat is het geval wanneer de wet, een regelgeving of juridische procedures (zoals een gerechtelijk bevel) ons hiertoe verplichten of overheidsinstanties ons hierom verzoeken in het kader van acties ter handhaving van de wet. Ook is het mogelijk dat wij menen dat het, om fysieke schade of financieel verlies te voorkomen of in verband met een onderzoek naar vermeende of daadwerkelijke fraude of illegale activiteiten, noodzakelijk of wenselijk is om gegevens over u door te geven.

Andere gevallen:

Indien alle of een deel van onze activiteiten of activa worden verkocht of overgedragen, behouden wij het recht ook alle gegevens over u over te dragen. In dat geval zullen wij de nodige inspanningen leveren om u hierover te informeren en ervoor te zorgen dat de verkrijger de gegevens die u aan ons heeft verstrekt, gebruikt op een manier die in overeenstemming is met dit privacy beleid. Bij een dergelijke overdracht dient u voor vragen over de verwerking van de gegevens contact op te nemen met de verkrijger.

5) VEILIGHEID

Wij treffen technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw door ons beheerde gegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging en toegang door onbevoegden. Wij verbeteren onze veiligheidsmaatregelen voortdurend op basis van de technologische ontwikkelingen.

6) OVERDRACHT BUITEN DE EU

Indien uw persoonsgegevens worden doorgegeven naar een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en indien het gegevensbeschermingsniveau in dat land niet gelijkwaardig is aan het beschermingsniveau in de EER, voorzien wij gepaste maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen (meestal in de vorm van de standaard contractuele clausules van de Europese Commissie). Op die manier verzekeren wij dat uw persoonsgegevens die naar derde partijen buiten de EER worden doorgezonden, verwerkt worden met dezelfde zorg als in België.

7) UW RECHTEN

Bij Sanké streven wij naar transparantie, niet alleen met betrekking tot de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, maar ook omtrent de rechten die u kan uitoefenen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarom willen wij u herinneren aan het bestaan van uw rechten in de hierna volgende secties.

Indien u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, dan hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde te herroepen. De rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens tot de herroeping wordt niet aangetast door de herroeping. Ook de verdere verwerking van deze gegevens op basis van een andere juridische grondslag, bijvoorbeeld voor het vervullen van wettelijke verplichtingen, blijft onveranderd.

Wij verzoeken u uw aanvragen, bezwaren of verklaringen, indien mogelijk, kenbaar te maken via het contactadres info@sanke.be.

8) MARKETING EN GETROUWHEIDSPROGRAMA SANKÉ HAIRDRESSERS

Gegevens die we verwerken

SANKÉ verzamelt persoonsgegevens over u wanneer u zich inschrijft voor de Privilege cards via het privilege cards - inschrijvingsformulier (dit kan via een papieren formulier in de winkel) Daarnaast verzamelt SANKÉ informatie over uw aankoopgedrag telkens uw Privilege card wordt gebruikt.
Persoonsgegevens die SANKÉ doorgaans over u verzamelt in het kader van de Privilege card zijn:

 • Identificatiegegevens zoals naam, voornaam, geboortedatum, geslacht enz.;
 • Contactgegevens zoals woonplaats (adres, postcode), e-mailadres, telefoonnummer enz.;
 • Klantgegevens zoals het nummer van de PRIVILEGE CARD, getrouwheidspunten;
 • Socio-demografische gegevens en segmenten: bijkomende gegevens die u met ons heeft gedeeld of die wij uit het gebruik van uw kaart halen.
 • Informatie over inschrijvingen/abonnementen, zoals voor de SANKÉ Newsletter;
 • Transactiegegevens van aankopen in de winkel.

Gegevens die wij van derde krijgen indien deze die gegevens met ons mogen delen (bvb het feit dat u verhuist bent, indien u dit aan de postdiensten heeft gemeld, en deze dit met derde mogen delen). Onze databankmanager zorgt voor de kwaliteit van de gegevens die we hebben. Deze dienstverlener kan de gegevens updaten of corrigeren op basis van informatie waarover hij wettelijk beschikt.

Ons marketingprogramma

Het SANKÉ marketing programma bestaat uit 8 geautomatiseerde e-mailings. Deze worden verzonden vanuit het kassasysteem waar klantgegevens worden bijgehouden vanaf het eerste bezoek van desbetreffende klant.

E-mailing 1 : Eerste bezoekbrief
De klant krijgt na het eerste bezoek, mits hij/zij het emailadres heeft opgegeven, een e-mail met hierin een korting van 15% aangeboden op de diensten wanneer hij/zij voor een tweede keer langskomt in hetzelfde salon. De korting is gelding wanneer de e-mail door de klant wordt voorgelegd aan de kassa. Hierna wordt bijgehouden dat de klant een tweede keer is langs geweest.
E-mailing 2 : Derde bezoekbrief
Wanneer een klant een derde keer is langs geweest, maar geen Privilege Card heeft aangekocht, wordt een tweede automatische e-mailing verzonden met informatie over de Privilege Cards: wat houdt de Privilege Card in, hoe kan de klant deze aanschaffen.
E-mailing 3 : Tell a friend
Deze e-mail betreft een ‘vriendinnenkaart’ systeem. Wanneer er toch wordt overgegaan naar de aankoop van een Privilege Card wordt dit bijgehouden en wordt er een ‘Tell a friend’ e-mailing verzonden. Deze e-mail bevat een bon met hierop twee soorten kortingen:

10 euro korting voor de klant die wordt aangeleverd door de klant met Privilege Card (wanneer deze e-mail wordt doorgestuurd)
5 euro korting voor de klant met Privilege Card, als bedanking.

De klant heeft zelf de keuze of hij/zij deze e-mail doorstuurt aan vrienden / kennissen. Er worden geen e-mailadressen verzameld van personen die nog geen bezoek hebben gebracht aan een van onze salons. Van zodra een klant voor een eerste maal langskomt en zijn/haar gegevens achterlaat wordt er van start gegaan met de eerste e-mailing.

E-mailing 4 : Verjaardagskaart
Bij het eerste bezoek van de klant wordt de geboortedatum gevraagd. Met behulp van deze informatie sturen we een verjaardagskaart met korting. Deze korting is geldig bij vertoon van de e-mail aan de kassa.
E-mailing 5 : Tevredenheidsenquête
Wanneer een klant langskomt voor een kleuring wordt op het einde van de dag een tevredenheidsenquête opgestuurd. Op het einde van de enquête wordt er gevraagd om de naam, voornaam en e-mailadres te noteren. Op deze manier kunnen we de klant meteen contacteren bij geval van klacht.

Belangrijke nota : de gegevensvelden zijn niet verplichte velden. De klant kiest zelf of hij/zij deze invult of niet.

E-mailing 6 : No show
Komt een klant niet opdagen op een online gemaakte afspraak, wordt er automatisch een e-mail verzonden met het voorstel om een nieuwe afspraak te maken.
E-mailing 7 : Wij missen u
Wanneer een klant gedurende 6 maanden het salon niet bezoekt, ontvangt hij/zij een automatische e-mailing met een vraagstelling (reden) en een uitnodiging om langs te komen met 15% korting. De klant heeft zelf de keuze om hier op in te gaan of niet.
E-mailing 8 : Vervallen Privilege Card
Wanneer een aangekochte Privilege Card op het punt staat te vervallen, krijgt de klant een verwittiging per mail. Zo kunnen zij tijdig langskomen in het salon en gebruik maken van hun korting.

Voor al onze e-mailings is er een ‘opt-out’ mogelijk. De klant zal de mails niet meer ontvangen van zodra zij hiervoor kiezen.

Online boeken

Wanneer een klant online een afspraak wenst te maken, worden basisgegevens opgevraagd om een account op te maken. Dit betreft:

 • Naam- en voornaam
 • E-mailadres
 • GSM nummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht

Deze gegevens worden automatisch opgeslagen in het klantenbestand. Van zodra de klant effectief langs komt voor een eerste bezoek, wordt er van start gegaan met de eerste e-mailing.

SMS tools

Wanneer een klant online een afspraak maakt, kan hij/zij per SMS een herinnering ontvangen van deze afspraak.

Waarvoor gebruiken we deze gegevens en op welke rechtsgrond?

SANKÉ gebruikt de informatie die via de PRIVILEGE CARDS wordt verzameld om u extra kortingen en voordelen te geven, voor het beheer van ons klantenbestand en om u interessante aanbiedingen voor te stellen op basis van een analyse van uw aankoopgedrag en klantenprofiel.

Hieronder vindt u een uitgebreid overzicht van de doeleinden en de wettelijke gronden op basis waarvan we de gegevens die wij over u verzamelen, gebruiken:

Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst: Wij gebruiken uw gegevens om door u gevraagde diensten te kunnen leveren, d.i. voor het aanbieden van getrouwheidspremies op basis van uw aankoopgedrag in de context van ons getrouwheidsprogramma;

Gerechtvaardigd belang: In bepaalde situaties is de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk voor de verbetering van de procedures en producten binnen SANKÉ en voor het aanbieden van een betere service aan het SANKÉ clienteel. In die gevallen zullen wij een afweging maken en nakijken of uw belang en/of uw fundamentele rechten en vrijheden als klant niet zwaarder doorwegen. Uw persoonsgegevens worden op grond van deze wettelijke basis door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Om het klantenbestand te beheren in het SANKÉ - Getrouwheidsprogramma, namelijk om het klantenbestand te segmenteren, profielen te creëren en klanten in te delen in ons getrouwheidsprogramma op basis van die profielen;
 • Om de kwaliteit van onze gegevens hoog te houden en het klantenbestand up-to-date te houden met juiste informatie;
 • Om uw tevredenheid als klant na te gaan, analyses te maken en de kwaliteit van onze producten en diensten te verbeteren;
 • Om statistische analyses over de aankopen van onze klanten uit te voeren; Deze analyses kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om ons assortiment van diensten, de organisatie van onze winkels en in onze winkel aan te passen
 • Om u interessante aanbiedingen voor te stellen op basis van een analyse van uw aankoopgedrag en klantenprofiel in de context van de Privilege cards (onze specifieke acties in de winkels, onze coupons die u eventueel per post of per e-mail thuis ontvangt); Aanbiedingen van partners kunnen enkel via SANKÉ - communicatie naar u worden gestuurd. Onze partners krijgen immers uw persoonsgegevens nooit doorgestuurd. Zij krijgen enkel een overzicht van samengestelde informatie over algemene profielen van groepen van klanten. Op die basis kunnen ze aan SANKÉ vragen aanbiedingen toe te sturen naar bepaalde groepen.
 • Om met u te kunnen communiceren en een goede klantenservice te kunnen verzekeren;
 • Om het risico op diefstal en fraude te verminderen;
 • Om bewijs te verzamelen in het geval een onderzoek wordt ingesteld bij diefstal of fraude.

Toestemming: Indien u daartoe uw toestemming geeft, gebruikt SANKÉ uw gegevens:

 • Om u direct marketing toe te sturen via de SANKÉ MARKETING TOOLS (e-commerce newsletter, enz) of andere elektronische kanalen (bvb sms);
 • Om de productkwaliteit te verbeteren door u als consument te recruteren om bepaalde producten te testen.
 • Om getrouwheidspremies en PRIVILEGE - CARDS voordelen aan te bieden in functie van uw aankopen en klantenprofiel;
 • Om foto’s van u te publiceren op onze website of op sociale media
 • Om andere verwerkingen te doen die u duidelijk worden uitgelegd op het moment dat wij uw toestemming vragen.

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de ePrivacy regelgeving heeft SANKÉ uw specifieke, voorafgaandelijke toestemming nodig om u direct marketing te kunnen toesturen via elektronische communicatie (e-mail, sms, enz.).
U kan zich ten allen tijde gratis verzetten tegen het gebruik door SANKÉ van uw gegevens voor direct marketing. Meer informatie over de manier waarop u dit kan doen vindt u in hoofdstuk 7.

9) HOELANG HOUDEN WE UW GEGEVENS BIJ?

Uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende de periode nodig voor het doeleinde van de verwerking. Gegevens worden alleen langer dan deze periode opgeslagen wanneer dit overeenkomstig de toepasbare wetten, verordeningen of andere rechtsnormen van de Europese Unie of een lidstaat van de Europese Unie noodzakelijk is.

Uw persoonsgegevens worden bijgehouden gedurende de volgende bewaringstermijnen:

 • B2B Klanten: Op aanvraag twee jaar na het uitschrijven op onze communicatie zonder termijn voor de verplichte boekhoudkundige informatie
 • Klanten: Zeven jaar na het verstrijken van de overeenkomst
 • Abonnees op onze digitale nieuwsbrief: Twee jaar na het uitschrijven voor de nieuwsbrief

10) DEELNAME AAN WEDSTRIJDEN

SANKÉ verzamelt uw gegevens indien u deelneemt aan wedstrijden. Het gaat daarbij om uw naam, voornaam, adres, emailadres of andere contactgegevens. SANKÉ verzamelt deze gegevens rechtstreeks van u wanneer u zich inschrijft voor de wedstrijd. SANKÉ  heeft deze gegevens nodig voor het beheer van de wedstrijd en om u te contacteren indien u iets wint. Daarnaast heeft SANKÉ een gerechtvaardigd belang om fraude bij het deelnemen aan de wedstrijd tegen te gaan.

Indien de wedstrijd georganiseerd wordt via Facebook, kiest u zelf of u deze gegevens deelt via de SANKÉ - Facebook pagina.

11) TEVREDENHEIDSENQUÊTES

SANKÉ heeft een gerechtvaardigd belang om de tevredenheid van haar klanten te meten en te analyseren. SANKÉ verzamelt uw gegevens wanneer u vrijwillig tevredenheidsenquêtes invult. Wij vragen dan informatie zoals naam, adres, SANKÉKAPSALON waar u gewoonlijk gaat winkelen, e-mailadres en taal. Verder stellen wij u vragen om uw tevredenheid na te gaan.

Enquêtes worden gemaakt door SANKÉ  zelf of door derde partijen (zoals o.a. Surveymonkey) die hierin gespecialiseerd zijn. Deze partijen aggregeren de informatie die ze bekomen, waarna SANKÉ enkel anonieme gegevens toegestuurd krijgt. De dienstverleners houden uw persoonsgegevens slechts 3 maanden bij. Daarna houden ze geanonimiseerde rapporten bij.

Indien u vraagt de enquêtes niet meer te krijgen (recht op verzet), wordt dit zeker nageleefd. Uw emailadres wordt dan verwerkt met als enig doel zeker te zijn dat u geen emails meer krijgt in verband met tevredenheidsenquêtes.

De regelgeving in verband met enquêtes en het proportionaliteitsbeginsel van de privacywetgeving worden steeds nageleefd.

12) COOKIES GEBRUIK OP ONZE WEBSITE SANKE.BE

Zoals veel websites gebruiken wij cookies om informatie te verwerken. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt bewaard. Deze standaardtechnologie laat toe om bepaalde inlichtingen over de gebruiker te registreren (login en passwoord, taalkeuze, bezochte pagina’s, duur van de bezoeken, , enz.). Hierdoor kunnen wij navigatie op onze website aanpassen en verbeteren.

U kunt te allen tijde de instellingen van uw webbrowser wijzigen (Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome, enz.) om de installatie van cookies te verhinderen, te blokkeren of te filteren. Houd in dit geval wel rekening met het feit dat SANKÉ  geen rekening meer zal kunnen houden met de keuzes die u op de website in het verleden heeft gemaakt (bvb. de taal die u gekozen heeft) of dat sommige delen van de website niet meer correct kunnen functioneren.

Waarvoor gebruiken wij cookies?
Cookies kunnen ‘noodzakelijk’ zijn om een website technisch te doen werken. Een voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde ‘sessie cookies’ die informatie over het gebruik van de website door de bezoeker bijhouden zolang de sessie open is.
Cookies kunnen ‘functioneel’ zijn indien ze bijvoorbeeld bijhouden welke taal u gekozen heeft bij een vorig bezoek aan de website (zodat u deze gegevens niet opnieuw hoeft in te geven).

Wij verwerken ook uw persoonsgegevens door middel van cookies om statistieken en studies te maken die relevant zijn voor de SANKÉ - website en om de inhoud en de werking ervan te verbeteren.
Sommige cookies worden door derde partijen geïnstalleerd, Zij vallen dan ook volledig onder hun verantwoordelijkheid.  U kan de cookies ook steeds verwijderen uit uw cookie folder, of uw browserinstellingen aanpassen zodat cookies niet op uw apparaat geïnstalleerd worden.

Marketing op de website. Bepaalde cookies kunnen gelinkt zijn aan uw profiel als klant indien u ons uw klantenkaartnummer heeft doorgegeven. In dat geval kunnen de promoties op de website aangepast worden aan uw aankoopgedrag. Als u hier geen gebruik van wenst te maken, kunt u zich hiervoor steeds uitschrijven via uw online profiel.

13) SOCIALE MEDIA

SANKÉ gebruikt sociale media (bvb Facebook, Instagram, Twitter, ...) om u informatie te verstrekken. U kan steeds via dit kanaal met SANKÉ contact opnemen. SANKÉ zal uw gegevens gebruiken om op uw vraag, uw klacht of uw opmerking over SANKÉ te antwoorden of deze te verwerken.

De voorwaarden van dienstverleners van de sociale media zijn steeds van toepassing. Bij het gebruiken van deze diensten hebt u de voorwaarden ervan aanvaard. Verdere toelichting over de manier waarop deze dienstverleners uw gegevens gebruiken zijn op hun platform verkrijgbaar. SANKÉ is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens door deze dienstverleners.

SANKÉ gebruikt de marketingdiensten van sociale media om commerciële informatie aan haar klanten of soortgelijk publiek te verstrekken. Dit gebeurt steeds overeenkomstig de voorwaarden van de sociale media die u heeft aanvaard.
SANKÉ volgt ook alle informatie op die over de onderneming op de sociale media wordt gepubliceerd. Uw gegevens kunnen dus door SANKÉ worden bewaard voor de verschillende doeleinden.
SANKÉ  zal geen foto’s van u publiceren op sociale media indien u hier niet van op de hoogte bent en u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, door het verzenden van een “Vind ik leuk” als reactie hierop.

Tenslotte kan sociale media ook gebruikt worden door SANKÉ  om met u contact op te nemen, of om uw gegevens in te zien (indien u dit aanvaard hebt) in het kader van recruteringscampagnes.

14) FRAUDEBESTRIJDING EN CAMERABEWAKING

SANKÉ heeft een gerechtvaardigd belang om fraude te bestrijden. De gegevens die voor dit doel verwerkt worden, zijn alle gegevens die in onze systemen zijn opgeslagen (identificatiegegevens, contactgegevens, gegevens over het gebruik van de dienst).
Gegevens worden bijgehouden zolang het onderzoek loopt, en zolang de gegevens nodig zijn voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. De dossiers worden daarna gearchiveerd conform de wetgeving.

De verwerking van persoonsgegevens via camerabewaking gebeurt in overeenstemming met de Belgische Camerawet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s en alle andere toepasselijke wetgeving in verband met privacy en gegevensbescherming.

Camerabeelden die door onze bewakingscamera’s worden vastgelegd worden door een externe beveiligingsfirma bijgehouden, de beelden worden uitsluitend gebruikt en opgevraagd  als bewijsmateriaal in het kader van een onderzoek of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering .

Aangezien het doorgeven van camerabeelden de privacy van andere mensen die op de beelden voorkomen kan schenden, kan toegang tot bewakingsbeelden die door SANKÉ  gemaakt worden enkel verkregen worden via specifieke aanvragen en verdachtmakingen door de directie en/of bij de politie.

15) E-COMMERCE

SANKÉ verzamelt en gebruikt uw gegevens om door u bestelde producten te bezorgen in uw gekozen winkel of op het door u gekozen adres. Het gaat hierbij om informatie zoals naam, e-mailadres, thuisadres en telefoonnummer, die noodzakelijk is om de producten op de juiste bestemming af te leveren.
Wanneer uw bestelling thuis afgeleverd wordt, wordt informatie bijgehouden over uw betaling, de plaats en het tijdstip van de levering en eventuele opmerkingen. Dit is nodig om elke mogelijke klacht of vraag op te kunnen volgen.
Te dien einde is het noodzakelijk uw gegevens te delen met de leveranciers waarvan wij gebruik maken om de producten bij u te bezorgen.
Verder dienen we ook de gegevens over de transactie en de betaling bij te houden om onze boekhoudkundige verplichtingen na te leven.

- Hoelang houden wij uw gegevens bij?
Uw gegevens worden 5 jaar bijgehouden voor onze boekhouding en om mogelijke klachten te kunnen beantwoorden. Gegevens die hiervoor niet nuttig zijn worden minder lang bijgehouden (tussen 1 dag en 3 maanden).

- Waar worden uw gegevens bewaard of verwerkt?
Uw gegevens worden alleen binnen de EU bewaard. We werken niet met dienstleveranciers die buiten de EU gevestigd zijn. We hebben steeds de nodige waarborgen voorzien om gegevens in deze landen te kunnen laten verwerken.

16) LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Onze website kan net zoals andere websites van SANKÉ, links bevatten naar websites die worden beheerd door ondernemingen buiten SANKÉ. Die andere websites hebben een eigen privacyverklaring die u aandachtig moet doorlezen wanneer u daar naartoe surft. In geen geval kan SANKÉ verantwoordelijk zijn voor de inhoud van die websites noch voor enige verwerking van persoonsgegevens door deze derde partijen.

17) BIJWERKING VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Deze Privacyverklaring/policywordt regelmatig bijgewerkt om het gegevensgebruik door SANKÉ correct te weerspiegelen. Hiervan wordt u niet voorafgaandelijk in kennis gesteld. Eventuele aanpassingen worden wel op de websites van de ondernemingen van SANKÉ onder de aandacht gebracht. Bovenaan deze verklaring vindt u de datum van de laatste bijwerking.

18) CONTACTEER ONS & GEEF ONS FEEDBACK

Voor vragen, klachten of het indienen van verzoeken kan u ons steeds contacteren door een e-mail te sturen naar info@sanke.be Meer informatie over de manier waarop u uw rechten kan uitoefenen vindt u in het hoofdstuk 7; “Uw Rechten”

Hebt u voor ons nog gestructureerde feedback over onze privacy-policy en/of specifieke diensten hierover, zullen wij steeds via dezelfde kanalen beschikbaar zijn om u binnen de kortst mogelijke termijnen van informatie te voorzien…
Indien nodig kunt u ons ook een brief zenden naar SANKÉ CVBA  – klantendienst – FRANKRIJKLEI 45 te 2000 ANTWERPEN. We helpen u graag verder.